Lt. (j.g.) Edmund B. Bossart Jr. near the torpedo tubes


←Previous  Up  Next→
Lt. (j.g.) Edmund B. Bossart Jr. near torpedo tubes